Legislatie SSM

ACTE NORMATIVE PRIVIND STABILIREA CADRULUI GENERAL

 • LEGEA SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii si sănătăţii în muncă nr.319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
 • ORDINUL nr. 3/2007 privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de muncă — FIAM.
 •  LEGEA nr. 53/ 2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare  
 • LEGEA nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • LEGEA nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 • LEGEA nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare. 

ACTE NORMATIVE COMPLEMENTARE CADRULUI GENERAL

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare.
 • ORDIN nr. 1260/ 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor si periodicitatea examinării.
 • Prescriptia tehnica ISCIR-PT CR 8-2009, privind autorizarea personalului de deservire a instalatiilor/echipamentelor si acceptarea personalului auxiliar de deservire.

ACTE NORMATIVE PRIVIND CERINTE MINIME DE SSM - GENERALE

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă.
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă.
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă.
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau de sănătate la locul de muncă.
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare.

ACTE NORMATIVE PRIVIND CERINTE MINIME DE SSM PENTRU RISCURI SPECIFICE

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii.
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de zgomot, cu modificările şi completările ulterioare.
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1051/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru manipularea manuala a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare.
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explosive.
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologiciîn muncă
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest, cu modificările şi completările ulterioare.
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 520/2016 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice.
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici, cu modificările şi completările ulterioare.
 • REGULAMENT (CE) nr.1907/2006 (REACH) privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea si restricţionarea substanţelor chimice (REACH), de înfiinţare a Agenţiei Europene pentru Produse Chimice, de modificare a Directivei 1999/45/CE si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr.793/93 al Consiliului si a Regulamentului (CE) nr.1488/94 al Comisiei, precum si a Directivei 76/769/CEE a Consiliului si a Directivelor 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE si 2000/21/CE ale Comisiei
 • REGULAMENT (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de modificare ţi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE ţi 1999/45/CE, precum şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.
 • LEGEA nr. 360/2003 privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, republicată.
 • LEGEA nr. 349/2007 privind reorganizarea cadrului instituţional in domeniul managementului substanţelor chimice, cu modificările şi completările ulterioare.
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 510/2010 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate  în muncă referitoare la  expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiaţiile optice artificiale
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 243/2013 privind cerinţe minime de securitate şi sănătate în muncă pentru prevenirea rănirilor provocate de obiecte ascuţite în activităţile din sectorul spitalicesc şi cel al asistenţei medicale
 • ORDONANŢA DE URGENŢĂ A GUVERNULUI nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă, aprobată prin Legea nr. 436/2001
 • HOĂRÂREA GUVERNULUI nr. 580/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă

ACTE NORMATIVE PRIVIND CERINTE MINIME DE SSM PENTRU ACTIVITATI SPECIFICE

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile, cu modificările şi completările ulterioare
 • ORDINUL ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale nr. 242/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifică de coordonator în materie de securitate şi sănătate pe durata elaborării proiectului şi/sau a realizării lucrării pentru şantiere temporare şi mobile, cu modificările şi completările ulterioare.
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1049/2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de suprafaţă sau subteran.
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1050/2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractiva de foraj.
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1135/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în munca la bordul navelor de pescuit.
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1007/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la asistenţa medicală la bordul navelor.
 • LEGEA nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicată.

ACTE NORMATIVE PRIVIND CERINTE MINIME DE SSM PENTRU GRUPURI SENSIBILE LA RISCURI SPECIFICE

 • LEGEA nr. 25/2004 pentru aprobarea O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii.
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii, cu modificările şi completările ulterioare.
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
 • LEGEA nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

ACTE NORMATIVE PRIVIND CERINTE MINIME DE SSM PENTRU FORME ATIPICE DE ANGAJARE

 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 557/2007 privind completarea măsurilor destinate să promoveze îmbunătăţirea securităţii şi sănătăţii la locul de muncă pentru salariaţii încadraţi în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată şi pentru salariaţii temporari încadraţi la agenţi de muncă temporară.
 • LEGEA nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată.
 • ORDIN nr. 831/2015 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri.
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1014/2015 privind metodologia de reînnoire a avizelor de încadrare a locurilor de muncă în condiţii deosebite.
 •  HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 917/20 decembrie 2017, privind Regulamentul cadru privind stabilirea locurilor de munca, a categoriilor de personal, a marimii concrete a sporului pentru conditii de munca precum si conditiile de acordare a acestuia pentru familia ocupationala de functii bugetare "administratie" din administratia publica centrala - intrata in vigoare la 1 ianuarie 2018.

ACTE NORMATIVE ´┐ŻN DOMENIUL SUPRAVEGHERII PIETEI

 • REGULAMENTUL (CE) nr. 765/2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor
 • DECIZIA nr. 768/2008/CE privind un cadru comun pentru comercializarea produselor
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 306/2011 privind unele măsuri de supraveghere a pieţei produselor reglementate de legislaţia Uniunii Europene care armonizează condiţiile de comercializare a acestora
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1.029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor, cu modificările şi completările ulterioare
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 115/2004 privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate ale echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor pe piaţă, cu modificările şi completările ulterioare
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 245/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explosive
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 409/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice de joasă tensiune
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1756/2006 privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor
 • REGULAMENTUL (UE) 2016/1628 privind cerințele referitoare la limitele emisiilor de poluanți gazoși și de particule poluante și omologarea de tip pentru motoarele cu ardere internă pentru echipamentele mobile fără destinație rutieră
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 1102/2014 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a articolelor pirotehnice
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 116/2015 privind instituirea unui sistem de trasabilitate a articolelor pirotehnice
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 197/2016 privind stabilirea condiţiilor de punere la dispoziţie pe piaţă şi controlul explozivilor de uz civil
 • HOTĂRÂREA GUVERNULUI nr. 519/2009 privind instituirea unui sistem de identificare unică şi trasabilitate a explozivilor de uz civil, republicată